• Chłodnictwo

    Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości).

2017-7-8

zeszyt-5261-chlodnictwo-2017-7-8.html

 
W numerze m.in.:
Polski rynek powietrznych pomp ciepła w 2016 r. wzrósł o 33%
Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2016 roku przeprowadzonych przez PORT PC dają optymistyczne prognozy dla dalszego rozwoju branży w Polsce. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o około 12%, zaś cały rynek pomp ciepła odnotował wzrost na poziomie około 4%. Z szacunków PORT PC wynika, że tylko w roku 2016 sprzedano łącznie około 23 000 sztuk pomp ciepła.Obserwując sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-2016 widoczny jest coroczny i harmonijny wzrost rynku, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu i zaufaniu do pomp ciepła wśród polskich konsumentów. Kolejny rok z rzędu mocniejszym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda... więcej»

Specyficzne wymagania dla różnych procesów chłodzenia
W chłodnictwie przemysłowym standardowe rozwiązania komercyjnych instalacji chłodniczych okazują się niewystarczające. Dzieje się tak dlatego, że każdy proces na skalę przemysłową ma swoje charakterystyczne potrzeby. Każda przemysłowa instalacja chłodnicza powinna być idealnie dostosowana do specyficznych potrzeb procesu, aby zapewnić optymalną wydajność oraz odpowiednie warunki klimatyczne. Chłodnice Alfa Laval są przeznaczone do stosowania w różnorodnych procesach, od zamrażania i przechowywania żywności pakowanej, przez chłodzenie w komorach dla mięsa, świeżych warzyw i owoców, mrożonek owocowo-warzywnych, aż do utrzymywania odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszc... więcej»

Numeryczna analiza pracy strumienicy chłodniczej z zastosowaniem technik CFD DOI:10.15199/8.2017.7-8.1
(Kamil Śmierciew, Sławomir Pietrowicz, Jerzy Gagan, Dariusz Butrymowicz)

W krajach wysokorozwiniętych jednym z głównych konsumentów energii elektrycznej są urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przez chłodnictwo i klimatyzację zostaje przeznaczone 15% światowej produkcji. Zaobserwowana w okresie ostatniej dekady tendencja wzrostowa konsumpcji energii elektrycznej do napędu systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz pomp ciepła wymusza poszukiwania bardziej efektywnych rozwiązań zapewniających minimalizację energochłonności. Dodatkowo, obecne przepisy prawne, z racji dużego oddziaływania czynników roboczych na środowisko naturalne, wymagają substytucji tych czynników na płyny charakteryzujące się niskim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego. Takimi płynami są głównie czynniki naturalne. Te z kolei powodują znaczne obniżenie efektywności energetycznej układów. Podstawą działania strumienicy jest wymiana pędu. W naddźwiękowej dyszy napędowej następuje rozprężanie pary doprowadzonej do króćca dolotowego dyszy. W efekcie rozprężania i towarzyszącemu temu procesowi przyspieszenia, para na wylocie z dyszy osiąga prędkość naddźwiękową wo. Ciśnienie na wylocie z dyszy po wynika z geometrii dyszy, a w zasadzie jej części naddźwiękowej oraz prędkości pary na wylocie z dyszy. W komorze ssawnej ciśnienie równe jest w przybliżeniu ciśnieniu w parowniku pe, a ewentualne różnice wynikają z oporów przepływu pary na odcinku parownik-króciec ssawny strumienicy. Dla określonej geometrii dyszy istnieje tylko jedna wartość ciśnienia pe = po, przy której wypływ z dyszy odbywa się bez fal wewnątrz dyszy lub jej otoczeniu. Rozwój i aplikacja technik CFD do analizy przepływu pary przez strumienicę pozwoliły na obserwację struktury fal uderzeniowych na wylocie z dyszy. Wskutek wymiany pędu wynikającej ze znacznej różnicy prędkości pomiędzy rozprężonym strumieniem napędowym na wylocie z dyszy a strumieniem dopływającym do komory ssawnej, nast... więcej»

Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania trójrurowego i dwururowego systemu VRV w budynku biurowym o przeszklonej fasadzie DOI:10.15199/8.2017.7-8.4
(Andrzej Grzebielec, Aleksandra Rokicka)

1. WSTĘP W systemach klimatyzacji, podobnie jak w innych instalacjach użytkowanych przez człowieka następuje ciągły rozwój i poszukiwane są coraz bardziej efektywne rozwiązania [2, 11]. Rozwój związany jest z aspektami prawnymi takimi, jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych [1, 6, 9, 10], odgórne zakazy stosowania niektórych czynników chłodniczych [1, 3, 17], czy wymagania stawiane nowym budynkom [16]. Powoduje to, że rozwijają się zarówno nowe systemy klimatyzacji, nowe układy VRV czy VRF, jak i powstają urządzenia chłodnicze, które nie są oparte na obiegu sprężarkowym [17, 18, 19]. Są to układy sorpcyjne termoelektryczne czy strumieniocowe. Powstają także układy, które umożliwiają magazynowanie chłodu oraz ciepła w zbiornikach, w gruncie czy samej konstrukcji budynku [20]. Wracając do systemów VRV, już sama nazwa systemu VRV1 (VRF2) sugeruje sposób działania oraz sposób sterowania wydajnością urządzeń chłodniczych [7, 8]. Moc jednostek regulowana jest poprzez zmienną wartość strumienia czynnika przepływającego przez parownik oraz zmiennej prędkości obrotowej silnika sprężarki. Do tego celu wykorzystywane są sprężarki wyposażone w przetwornicę częstotliwości - falownik, nazywane sprężarkami inwerterowymi [4]. W nowszych generacjach systemów VRV istnieje również możliwość sterowania temperaturą czynnika chłodniczego. Regulowana jest ona przy pomocy zaworu rozprężnego znajdującego się w jednostce wewnętrznej. Urządzenia chłodnicze pracują wtedy w trybie VRT3. Temperatura, jak również ilość czynnika chłodniczego jest regulowana i dostosowana do rzeczywistych potrzeb zapewniając optymalną efektywność pracy systemu VRV. Systemy VRV są rozwiązaniem przeznaczonym dla większych obiektów, gdyż pozwalają one na kilkudziesięciometrowe różnice wysokości pomiędzy umiejscowieniem jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej [12, 13]. System VRV umożliwia projektowanie rozległych systemów, gdzie w obszarze jednej instalacji moż... więcej»

WIADOMOŚCI
Solarne ławki w Białymstoku.W Białymstoku pojawiły się ławki wyposażone w panele słoneczne. Miasto zrealizowało projekt z Budżetu Obywatelskiego 2017, na który zagłosowało ponad 400 białostoczan. Postawiono je w centrum, w miejscach gdzie jest duży ruch mieszkańców i turystów: przy ul. Kilińskiego, Suraskiej i Kalinowskiego oraz na Rynku Kościuszki. Każda z pięciu ławek solarnych jest wyposażona w co najmniej dwa porty U... więcej»

2017-6

zeszyt-5158-chlodnictwo-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
Badania odszraniania powierzchni oziębiaczy powietrza DOI:10.15199/8.2017.6.1
(Bogusław Zakrzewski, Agnieszka Kamińska, Mateusz Głowiński)

1. WSTĘP W wyniku prowadzonych kolejnych badań odszraniania uzyskano szereg interesujących informacji o sprawności odszraniania gorącym gazem czynnika. Duży wpływ na zużycie energii podczas cyklu odszraniania ma zastosowany system doprowadzenia ciepła do odszranianej chłodnicy[5]. I tak, na przykład, systemy CEE, CGE (system odszraniania grzałkami elektrycznymi) mają dość niską sprawność, przy czym w zależności od temperatur rozwiązania konstrukcyjnego chłodnicy występują różnice w instalowanej mocy grzewczej, jak i zużyciu energii elektrycznej [6]. Ważną sprawą jest konstrukcja chłodnicy, podziałka żeber czy rozwiązanie izolacji przestrzeni wymiennika podczas odszraniania. Stąd zależnie od przyjętych nastaw częstości odszraniania powoduje to różne skutki energetyczne i tym większe skutki im częściej konieczne jest odszranianie. W atykule omówiono opatentowane [3], [4] rozwiązania systemu odszraniania oziębiaczy powietrza gorącym gazem czynnika, przydatne szczególnie dla małych i średnich komór chłodniczych lub pomp ciepła. Dzięki konstrukcji składającej się z dwóch kanałów z umieszczonymi wymiennikami ciepła parowaczem i skraplaczem i możliwością zamiany funkcji tych wymienników poprzez zastosowanie przepustnic sterujących ruchem powietrza, możliwa jest naprzemienna praca każdego wymiennika jako parowacza lub skraplacza urządzenia chłodniczego, a nawet praca jako pompa ciepła. 2. Konstrukcja urz ądzenia chłodniczego Rozwiązanie nowego urządzenia ziębniczego schematycznie ukazano na rysunku 1. Najogólniej ujmując może ono działać w dwóch stanach pracy: ● stan I dotyczy pracy przy chłodzeniu w pierwszym ustawieniu cyrkulacji powietrza - wymiennik umieszczony w kanale K1 pracuje jako parowacz - rysunek 1. ● stan II dotyczy pracy przy chłodzeniu w drugim ustawieniu cyrkulacji powietrza - wymiennik umieszczony w kanale K1 jest odszraniany pracuje jako skraplacz, a wymiennik umieszczony w kanal... więcej»

Wpływ sposobu pakowania na zmiany wybranych cech jakościowych kalafiora w czasie chłodniczego przechowywania DOI:10.15199/8.2017.6.3
(Izabella Kwaśniewska-Karolak, Radosław Mostowski)

Prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego zależy m.in. od ilości dostarczanej energii i składników odżywczych. Produkty spożywcze różnią się pod względem kaloryczności i składu chemicznego. Żywność pochodzenia roślinnego dostarcza wielu składników odżywczych takich jak: węglowodany, witaminy, kwasy organiczne, antyoksydanty, związki mineralne, błonnik. Produkty roślinne - owoce i warzywa są bogate w substancje biologicznie aktywne, takie jak witaminy (C, E, A), barwniki, polifenole. Żywność bogata w przeciwutleniacze odgrywa istotną rolę w profilaktyce wielu chorób. Szczególną uwagę należy zwrócić na warzywa zielone, a zwłaszcza kapustne, gdyż związki w nich zawarte (tiosiarczki ditiolowe, izotiocyjany) podwyższają aktywność enzymów, które biorą udział w odtruwaniu organizmu człowieka. Warzywa te są bogate w indole, flawonoidy, witaminę C i E, a także inne przeciwutleniacze, które zmniejszają ryzyko zachorowań na nowotwory. Należy zatem pamiętać, aby zawsze uwzględniać je w diecie i spożywać regularnie. Kapustowate są cennym źródłem flawonoidów, grupy około 4000 związków, regulujących szereg ważnych procesów życiowych. Szczególnie ważne w diecie człowieka są flawony, izoflawony, flawonole, flawanony, flawanole, antocyjany i chalkony. Flawonoidy wykazują działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, a także dzięki obecności grup hydroksylowych wykazują działanie antyoksydacyjne [18]. Zaobserwowano, że spożywanie warzyw bogatych we flawonole zmniejsza zapadalność na choroby układu krążenia. Flawonole mają również działanie antyutleniające poprzez wychwytywanie reaktywnych form tlenu [11, 18]. Wymienione związki o działaniu prozdrowotnym występują w wielu gatunkach roślin, które są w naszej szerokości geograficznej mniej popularne i znacznie droższe niż warzywa kapustowate (Cruciferae Juss.). Charakterystyczną cechą warzyw z rodziny Cruciferae, w tym kalafiora (Brassica oleracea var. botrytis), jest duża z... więcej»

WIADOMOŚCI
Pierwsza konferencja naukowa PORT PC o tematyce pomp ciepła."Transfer wiedzy do przemysłu" to hasło pilotażowej konferencji naukowej o tematyce pomp ciepła organizowanej jako jedna z dwóch równoległych sesji tematycznych tegorocznego VI Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Tematem przewodnim drugiej sesji kongresu będą taryfy elektryczne dla urządzeń grzewczych oraz znaczenie pomp ciepła w technologiach Power-to-Heat (elektryfikacja produkcji ciepła). Kongres PORT PC to miejsce spotkań całej branży pomp ciepła. Jest już tradycją, że w jesiennej konferencji organizowanej przez PORT PC co roku biorą udział decydenci, prezesi i przedstawiciele wiodących firm sektora grzewczego, firm wyko... więcej»

Termoelektryczny "Oskar" 2017 dla reprezentanta Polski (Bogusław Zakrzewski)
Najwyższą nagrodę Międzynarodowej Termoelektrycznej Akademii (ITA) w nominacji "Za wybitne osiągnięcia w termoelektryczności" przyznano profesorowi dr hab. inż. Sergiyʼowi Filinowi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcie najlepszych na świecie wskaźników energetycznych stacjonarnych domowych i transportowych chłodziarek termoelekt... więcej»

Kriogeniczne metody chłodzenia elektroniki DOI:10.15199/8.2017.6.2
(Aleksander Kopczyński, Paweł Wojcieszak, Paweł Dorosz)

1. WPROWADZENIE Wraz z rozwojem elektroniki półprzewodnikowej istotnym parametrem wpływającym na niezawodność oraz wydajność urządzeń elektronicznych jest temperatura pracy. Wraz ze wzrostem wydajności podzespołów elektronicznych wzrasta ilość generowanego ciepła. Dążenie do uzyskiwania jak najwyższych mocy, przy jak najmniejszych rozmiarach urządzeń elektronicznych, niesie za sobą konieczność zapewnienia optymalnego systemu chłodzenia, który jest niezbędny do prawidłowej pracy. Zatem jeśli system chłodzenia jest niezawodny, czas eksploatacji oraz wydajność urządzeń jest odpowiednio długi. Obecnie największym ograniczeniem technologicznym, które uniemożliwia miniaturyzację urządzeń jest chłodzenie podzespołów elektronicznych. W zależności od rodzaju chłodzonych obiektów, temperatura pracy wynosi od kilku K (w przypadku aparatury laboratoryjnej wykorzystującej ciekły hel), przez temperatury zbliżone do temperatury wrzenia ciekłego azotu (77 K - chłodzenie np. detektorów podczerwieni), po temperaturę otoczenia (chłodzenie elektroniki stosowanej w gospodarstwach domowych). Najpowszechniejszym sposobem chłodzenia elektroniki jest rozpraszanie generowanego ciepła do otoczenia za pomocą radiatorów, bądź radiatorów z wentylatorami. Ze względu na niskie koszty te rozwiązania są dostępne w masowo produkowanej elektronice, gdzie wydajności chłodnicze nie są znaczne. Jednakże ich niekwestionowaną wadą jest duża ilość zajmowanego miejsca. W przypadku większych wydajności oraz bardziej wyspecjalizowanych urządzeń stosuje się chłodzenie wodą lub ogniwami Peltiera. Przyczynia się to do komplikacji układu chłodzenia, a w konsekwencji zwiększenia ceny, natomiast korzyścią jest dużo większa wydajność oraz kompaktowość. Cechą łączącą powyższe rozwiązania jest generowanie mocy chłodniczej w temperaturze otoczenia. Jednakże niektóre urządzenia do prawidłowej pracy wymagają utrzymywania ich w temperaturach kriogenicznych, Ry... więcej»

2017-4-5

zeszyt-5094-chlodnictwo-2017-4-5.html

 
W numerze m.in.:
Z życia Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego - spotkanie służb technicznych chłodni i zakładów branż pokrewnych (Janina Jędrzejewska)
W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się w Uniejowie organizowane corocznie spotkanie służb technicznych chłodni i zakładów branż pokrewnych, podczas którego szereg zaproszonych firm przedstawiło nowe rozwiązania techniczne, technologiczne lub inne związane głównie z gospodarką energetyczną przedsiębiorstw.Andrzej Kaźmierczak - Prezes Zarządu Acoustic Emission Diagnostic Polska (AED) w swojej prezentacji przedstawił zalety i istotę badań diagnostycznych urządzeń technicznych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (AE). Laboratorium AED posiadając uznanie UDT/CLDT - LBU- 242/27-15 już od 13 lat stosuje metodę AE w ocenie stanu technicznego urządzeń technicznych dozorowanych przez Urząd Dozoru Technicznego na terenie kraju: aparaty i zbiorniki ciśnieniowe, magazynowe (bezciśnieniowe i niskociśnieniowe), konstrukcje, instalacje technologiczne (rurociągi) - rów-nież w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX/Ex, a wszystko to w trakcie realnego procesu eksploatacji urządzeń i instalacji, bez ich wyłączania z procesu produkcyjnego i opróżniania. Dotychczasowe badania metodą AE, jakie wykonywało Laboratorium AED Polska obejmowało m.in. urządzenia techniczne w PKN Orlen S.A., Grupa Azoty S.A., OGP Gaz-Systemie S.A., ale także w branży spożywczej i chłodniczej jak np. Bakoma Sp. z o. o., Animex S.A., "Polarica" Sp. z o.o. Lista referencyjna jest bardzo długa a zalety tej "pasywnej" metody nieniszczącej liczne (zdjęcie badanego rurociągu).Jest to metoda w pełni znormalizowana, wykonywana na specjalistycznej aparaturze diagnostycznej, przy udziale wysokokwalifikowanej kadry specjalistów AE z firmy AED Polska. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkały się argumenty dotyczące stosowani... więcej»

Nowoczesne rozwiązania pomiarowe Testo dla sektora chłodniczego
Detektory czynników chłodniczych spełniające wymagania ustawy F-gazowej Obowiązująca w Polsce ustawa F-gazowa nakłada na serwisantów i uprawniony personel techniczny spełnienie licznych wymagań w odniesieniu do stosowanych narzędzi podczas kontroli sprawności instalacji. W trakcie sprawdzania szczelności instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła nieodzownym przyrządem będzie np. detektor czynników chłodniczych testo 316-3. To przenośne urządzenie wykrywające gaz, umożliwia detekcję nawet najmniejszych wycieków, z wysoką czułością wynoszącą 4 g/rok, co jest potwierdzone dołączonym w standardzie protokołem kalibracyjnym producenta. Dodatkowo, zgodnie z ustawą F-gazową, firma Testo zapewnia także możliwość corocznej kontroli detektora w celu zagwarantowania jego poprawnego działania. Przyrząd spełnia również wymagania norm SAEJ1627 oraz PN-EN 14624. Kolejną propozycją Testo w zakresie kontroli sprawności instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła jest detektor testo 316-4. Jest to precyzyjny przyrząd do wykrywania nieszczelności w instalacji z jeszcze lepszą niż poprzednik czułością, sięgająca nawet 3 g/rok. Użytkownik może zamówić detektor z dodatkowym protokołem sprawdzenia producenta (opcja).Zgodnie z ustawą F-gazową, Testo zapewnia także możliwość corocznej kontroli detektorów w celu zagwarantowania jego poprawnego działania. Kontrola taka potwierdzona jest Świadectwem Sprawdzenia wystawionym przez Laboratorium Testo.Urządzenia do pomiarów parametrów elek... więcej»

Panasonic zamierza podwoić sprzedaż systemów klimatyzacyjnych w Europie
Podczas tegorocznych targów Climatizacion w Madrycie Panasonic zaprezentował najnowszą ofertę w zakresie rozwiązań HVAC, jak również strategię dalszego rozwoju firmy. Jej głównym założeniem jest dwukrotne zwiększenie sprzedaży urządzeń klimatyzacyjnych na europejskim rynku do roku 2018. Głównym obszarem wzrostu ma być segment rozwiązań komercyjnych i przemysłowych. Uznając dział klimatyzacji za jeden z kluczowanych obszarów działalności, Panasonic zapowiedział zwiększenie inwestycji w tym obsz... więcej»

Chłód do wynajęcia
Efektywna kontrola temperatury ma w wielu dziedzinach działalności przedsiębiorstw szczególne znaczenie. Większe zapotrzebowanie m.in. zakładów przetwórczych na moc chłodniczą w okresie letnim, działalność sezonowa, modernizacja systemów chłodniczych, czy też ich awaria wymagają zapewnienia wydolności chłodniczej. Rozwiązaniem jest zakup agregatów chłodniczych lub ich wynajem. Wybór rozwiązania determinuje wiele czynników, jednak propozycje firm oferujących zamiast zakupu, wynajem są na tyle korzystne, iż warto przy podejmowaniu decyzji wziąć pod uwagę właśnie usługę wynajmu. Koszt wynajmu jest stały, łatwo więc zaplanować wydatki, nie ponosi się nieprzewidzianych kosztów ewentualnych napraw, jeśli cokolwiek złego się dzieje, nie ma problemu, gdyż wszystkimi sprawami związanymi z naprawą lub zamianą sprzętu zajmie się firma wynajmująca. Ponadto w wypadku wynajmu można oczekiwać, że otrzyma się urządzenie lepsze, niż to, które mogłoby być kupione - dostawcy zawsze mogą zaoferować szczegól... więcej»

Komfort cieplny na trybunach krytego lodowiska - analiza cieplno-przepływowa typu CFD DOI:10.15199/8.2017.4-5.1
(Joanna Ropicka, Sławomir Pietrowicz)

Niniejsza praca analizuje warunki komfortu cieplnego na trybunach krytego lodowiska. W tym celu posłużono się metodą numerycznych symulacji przepływów (CFD, eng. Computational Fluid Dynamics), która pozwoliła na zamodelowanie przepływu powietrza w przestrzeni obiektu i określenie jego parametrów termicznych. Analizy numeryczne przeprowadzono dla różnych wartości warunków brzegowych, co pozwoliło na wybór najbardziej optymalnego wariantu związanego z komfortem cieplnym osób przebywających na trybunach. Na podstawie otrzymanych danych obliczono wskaźnik komfortu cieplnego PMV (eng. Predicted Mean Vote) oraz procent osób, które mogą być niezadowolone z panujących warunków klimatycznych PDD, (eng. Predicted Percentage of Dissatisfied). Słowa kluczowe: komfort cieplny, analiza cieplno- przepływowa, lodowisko kryte The present work delivers the analysis of thermal comfort in stands of the roofed ice rink. The CFD simulation method has been used to model the air flow in the ice rink and to determine its thermal parameters. The numerical analyses have been performed for few sets of boundary conditions, from which the most optimal parameters in terms of spectators` thermal comfort have been chosen. Basing on the obtained results indicators of thermal comfort, i.e. Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted Percentage of Dissatisfied (PDD) have been calculated. Keywords: thermal comfort, thermal-flow analysis, roofed ice rink wstęp Na przełomie XIX wieku zaczęto budować kryte lodowiska, które charakteryzowały się prostotą konstrukcji budynku, jak również samego układu chłodniczego. Ponadto lokalizacja obiektu była mocno ograniczona przez panujące warunki naturalne, głównie temperaturę powietrza zewnętrznego. Obecnie to nie warunki klimatyczne stanowią przeszkodę, lecz sam koszt budowy i utrzymania takiego obiektu. Koszty te mogą być znacznie obniżone poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych, optymalizacji ... więcej»

2017-3

zeszyt-5031-chlodnictwo-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
Targi Chłodniczych Łańcuchów Dostaw i Temperatury Kontrolowanej
W dniach 11-13 kwietnia 2017 r. w hali EXPO XXI w Warszawie odbędą się targi ColdChain Poland. Jest to pierwsza w Polsce platforma biz... więcej»

Pompa ciepła w restauracji Carluccio's
W jednej ze swoich nowych restauracji sieć Carluccio's wybrała do produkcji ciepłej wody użytkowej pompę ciepła Aquarea T-CAP. Testy wykazały, że opłaty za prąd w lokalu są dzięki niej czterokrotnie niższe niż w podobnej wielkości restauracji tej samej sieci. To oznacza, że inwestycja powinna zwrócić się firmie w ciągu zaledwie dwóch lat. Carluccio's to sieć włoskich restauracji założona blisko 20 lat temu w L... więcej»

Zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia DOI:10.15199/8.2017.3.3
(Adam Baryłka)

W artykule przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanych polegających na budowie albo wybudowaniu obiektów budowlanych bez wymaganego zgłoszenia realizowane w art. 49b ustawy - Prawo budowlane. Słowa kluczowe: samowola budowlana, obiekt budowlany, postępowanie legalizacyjne The article presents the problem of illegal construction involving construction or construction of buildings without the required notification carried out in art. 49b of the Act - Construction Law. Key words: unauthorized construction, the work, the procedure legalization 1. WPROWADZENIE Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia samowoli w inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym [1, 2], omówionego w: ● pracy [3], w której przedstawiono pojęcie i rodzaje samowoli budowlanych, przyczyny ich występowania, postępowanie organów nadzoru budowlanego po stwierdzeniu samowoli budowlanej, w tym postępowanie legalizacyjne i wieloletnią statystykę przypadków występowania samowoli budowlanych w Polsce oraz ● pracy [4], w której przedstawiono zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie samowoli budowlanych, polegających na budowie, albo wybudowaniu obiektów budowlanych lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, penalizowane w: ● art. 48 ust.1 pkt 1 oraz ● art. 49 b ust. 1 ustawy - Prawo budowlane [11]. 2. ZAGADNIENIE BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYMAGAJĄCYCH ZGŁOSZENIA Zgodnie z przepisami ustawy [11] budowa licznych obiektów budowlanych nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia zamiaru ich budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy [11] pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie nowego obiektu budow... więcej»

Nowe wydanie Raportu Bitzera - Czynniki chłodnicze
Po raz kolejny firma Schiessl Polska przygotowała aktualną, już 19., wersję Raportu Bitzera o czynnikach chłodniczych w wersji polskiej. Jest dostępna na stronie internetowej firmy. Bitzer Refrigerant Report to szeroko znane i cenione kompendium wiedzy o czynnikach chłodniczych. Lektura obowiązkowa dla wszystkich związanych z br... więcej»

Optymalizacja pracy sprzęgła hydraulicznego w układzie chłodniczym DOI:10.15199/8.2017.3.1
(Mateusz Jędrzejewski, Sławomir Pietrowicz)

W artykule opisano zasadę działania oraz role jakie pełni sprzęgło hydrauliczne w instalacji chłodniczej oraz zasady doboru urządzenia do instalacji. Dokonano przeglądu dostępnych na rynku rozwiązań konstrukcyjnych oraz przeprowadzono symulacje numeryczne typu CFD celem przeanalizowania i porównania warunków ich pracy. Zaprezentowano również możliwości optymalizacji konstrukcji sprzęgła w oparciu o wyniki obliczeń numerycznych. Słowa kluczowe: sprzęgło hydrauliczne, symulacje numeryczne, optymalizacja, efektywność cieplna Article describes principles of performance and functions of hydraulic separators in refrigeration system and principles of assortment for the device in installation. There is made the market overview of available designs as well as analysis and comparison of separators performance with numerical simulations CFD. There are also presented possibilities of optimization hydraulic separator design, using numerical simulation results. Keywords: hydraulic separator, numerical simulations, optimization, heat efficiency.Sprzęgło hydrauliczne jest elementem instalacji stosowanym zarówno w obiegach grzewczych, jak i chłodniczych. W najprostszej wersji stanowi je cylindryczna przestrzeń o układzie pionowym, zakończona dennicami, z dwoma króćcami wlotowymi i wylotowymi (rys. 1). Sprzęgło powinno zostać zainstalowane tam, gdzie może dojść do wzajemnego zakłócania się przepływów w obiegach hydraulicznych, pomiędzy stroną pierwotną a wtórną instalacji. Ryzyko takich zakłóceń występuje zawsze, gdy połączone są ze sobą szeregowo w jednej instalacji pompy mogące pracować z różną wydajnością. Praca taka, niewsparta sprzęgłem hydraulicznym, może skutkować szybszym zużyciem elementów roboczych pomp, większą wartością pracy pomp oraz niestabilną wydajnością chłodniwzaczą [1]. Ponadto sprzęgło hydrauliczne może być zastosowane jako alternatywa do układów trój- i czterodrogowych zaworów mieszających. Układy te proj... więcej»

2017-1-2

zeszyt-4999-chlodnictwo-2017-1-2.html

 
W numerze m.in.:
Parametry pracy urządzenia chłodniczego po wymianie R404A na R448A DOI:10.15199/8.2017.1-2.5
(Tomasz Łokietek, inż. Paweł Wiśnik)

Artykuł dotyczy problematyki ograniczenia stosowania i wymiany ziębników o wysokim GWP. W tekście omówiono wybrane aspekty wymiany ziębnika R404A na jego nowy zamiennik R448A. Przedstawiono i porównano wyniki pomiarów parametrów pracy urządzenia chłodniczego przed i po wymianie ziębnika. Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu prezentowanego podczas XLVIII Dni Chłodnictwa. Słowa kluczowe: ziębniki, wymiana, urządzenia chłodnicze The article concerns the issue of restrictions on the use and replacement of high-GWP refrigerants. The text discusses some aspects of the substitution of refrigerant R404A for its new replacement R448A. The results of measurements of operating parameters of a refrigeration unit carried out before and after replacing the refrigerant are presented and compared. The article is an extended version of a paper presented at the XLVIII Refrigeration Days. Keywords: refrigerant, replacement, refrigeration unit 1. WSTĘP Obecne przepisy UE wymagają ograniczenia stosowania i stopniowej wymiany ziębników o wysokim GWP. Rozporządzenie F-Gazowe [10] wprowadziło harmonogram obniżania kontyngentu ziębników, jakie mogą być wprowadzone do obrotu oraz progi GWP dla poszczególnych zastosowań. Na rysunku 1 zestawiono ważniejsze daty wprowadzenia zakazów dotyczących nowych instalacji, jak również w zakresie obsługi i serwisowania. R404A będzie stopniowo wycofywany z rynku, co wynika z malejących kontyngentów, ograniczenia GWP ≤ 2500 Chł dniCtwo 41 Chł dniCtwo 1-2/2017 dla urządzeń stacjonarnych oraz z zakazu serwisowania systemów o napełnieniu pierwotnym ziębnikiem HFC, co najmniej 40 ton ekwiwalentu CO2 (niepochodzącym z odzysku lub recyclingu). Z rysunku 1 wynika, że R448A może być stosowany do serwisowania instalacji bez ograniczeń w czasie. Zestawienie właściwości wybranych zamienników R404A zamieszczono w tabeli 1. Jako mieszanina HFO/HFC z grupy A1, R448A dość dobrze wpisuje się w kryteri... więcej»

Pompy ciepła i panele fotowoltaiczne - przykłady najlepszych praktyk w budynkach wielorodzinnych
Jednym z wyraźnych trendów nowoczesnego budownictwa jest dążenie do osiągnięcia jak największej samowystarczalności energetycznej budynków. Takie kierunki rozwoju mocno wspiera m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa EPBD). Promuje ona szerokie stosowanie budynków o niemal zerowym zużyciu energii, w których zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane przez wytwarzaną na miejscu energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych (bilansowane w skali roku). Również wynikające z dyrektywy EPBD zaostrzenie wymogów w Warunkach Technicznych w 2017 r. kierują zainteresowanie inwestorów w kierunku optymalnych rozwiązań technologicznych takich jak połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła.Współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jest opłacalna szczególnie wtedy gdy pompa ciepła odpowiada również za centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Projektując instalację hybrydową (pompa ciepła + instalacja PV) istotnym założeniem jest by w każdych warunkach pracy instalacji wykorzystanie roczne energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne było jak największe, dbając jednocześnie o b... więcej»

Propagacja niestabilności temperaturowych podczas skraplania czynnika chłodniczego R404A w minikanałach DOI:10.15199/8.2017.1-2.2
(Waldemar Kuczyński, Aleksander Denis)

Prędkość propagacji niestabilności temperaturowych jest związana bezpośrednio z przemieszczaniem się tzw. frontu skraplania. Zjawisko to zdefiniowano, jako przemieszczanie się obszaru o pomijalnie małej grubości oddzielającego skraplającą się w mieszaninie dwufazowej parę, od strefy ciekłej dochłodzonych skroplin. Cechą charakterystyczną obszaru rozdziału faz jest gwałtowny spadek temperatury oraz ciśnienia mieszaniny dwufazowej. W przypadku przemiany fazowej skraplania realizowanej w warunkach ustalonych front skraplania przemieszcza się w kierunku przeciwnym do napływającej do kanału pary. W wyniku oddziaływań hydrodynamicznych lub hydrostatycznych kierunek przemieszczania się frontu skraplania jest zależny od tego czy mamy do czynienia z procesem rozwoju czy też zaniku przemiany fazowej skraplania. W publikacji przedstawiono propozycję modelowania prędkości propagacji frontu skraplania w minikanałach rurowych dla czynnika chłodniczego R404A w warunkach oddziaływań niestabilności hydrodynamicznych. Badane średnice minikanałów mieściły się w zakresie dw = 0.64 ÷3.30 mm. Słowa kluczowe: skraplanie, minikanały, niestabilności temperaturowe The propagation velocity of temperature instabilities is directly connected with the displacement of the so-called condensation front. This phenomenon was defined as a displacement of an area with a negligently small thickness that separates condensing vapour in a two-phase mixture from the liquid zone of the subcooled condensate. In the case of a phase change of condensation realized in established conditions, the condensation front displaces in the opposite direction to the vapour incoming to the channel. As a result of hydrodynamic or hydrostatic interactions, the displacement direction of the condensation front depends of whether we deal with the process of the development or decay of the condensation phase change. The present study contains a proposal concerning modeling of the propagation ... więcej»

WinPOWER - rodzina nowoczesnych agregatów wody lodowej Rhoss (Andrzej Rządzki)
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (patrz nasz artykuł promocyjny ChiK nr 03/2016) znany włoski producent z segmentu HVAC - firma RHOSS S.p.A. rozszerza gamę produktową nowoczesnej serii agregatów wody lodowej WinPOWER o nowe modele. Gama WinPOWER agregatów do zabudowy zewnętrznej oparta jest na sprężarkach spiralnych oraz mikrokanałowych skraplaczach aluminiowych typu MCHX. W drugiej połowie 2016 roku została ona uzupełniona o modele oparte na 4 sprężarkach. Tym samym rodzina kompletnego typoszeregu WinPOWER obejmuje teraz zakres mocy chłodniczej od 350 do 920 kW w trybie chłodzenia oraz do 700 kW w trybie pompy ciepła.Po kompletacji typoszeregu WinPOWER dostępne są dwie podstawowe serie modeli:  wersja podstawowa SE (standard efficiency) modele 4360÷8860 w zakresie mocy chłodniczej 360÷862 kW dla funkcji chłodzenia oraz modele 4360÷6670 w zakresie 374÷672 kW dla funkcji grzania pompą ciepła - wersja o podwyższonej sprawności HE-A (high efficiency klasa A) modele 4385÷8920 w zakresie mocy chłodniczej 385÷917 kW dla funkcji chłodzenia oraz modele 4385÷6700 w zakresie 387÷700 kW dla grzania pompą ciepła, dostępnych w dwóch wersjach głośności: - wersja cicha S ( Silent - doskonały kompromis pogodzenia: kompaktowych wymiarów i niskiego poziomu hałasu przy za... więcej»

Z życia Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego - Walne Zebranie Członków UPPCH (Janina Jędrzejewska)
8 grudnia 2016 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Członków Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego (UPPCH). Oprócz spraw organizacyjnych zaplanowano wystąpienia zaproszonych prelegentów, którzy omówili istotne zagadnienia dla wszystkich członków UPPCH. Jednym z gości był Mariusz Dziwulski - ekspert PKO PB, który omówił zagadnienia związane z rynkiem mrożonych owoców i warzyw w sezonie 2016/2017. Prelegent stwierdził, że sezon charakteryzował się wyższymi zbiorami owoców i warzyw w stosunku do sezonu 2015, za wyjątkiem zbiorów truskawek, które były niższe w stosunku do sezonu poprzedniego o 5%. Niska podaż truskawek przełożyła się na wzrost cen surowca przeznaczonego do przetwórstwa - truskawki bez szypułek kosztowały średnio 3,90 zł/kg wobec 2,65 zł/kg w sezonie 2015. Odwrotna sytuacja wystąpiła w przypadku malin. W sezonie 2016 zebrano ich około 50% więcej niż rok wcześniej, a cena skupu do przetwórstwa z 7,72 zł/kg w 2015 r. spadła do średniej ceny 4,98 zł/kg. Wysokie zapasy mrożonych porzeczek czarnych oraz koncentratu porzeczkowego nie pozwoliły na wzrost cen skupu tych owoców, które już trzeci rok z rzędu są bardzo niskie, natomiast wysoka produkcja wiśni w kraju i w Serbii doprowadziła do spadku cen skupu wiśni z 1,70 zł/kg w 201... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: (0 22) 818 65 21, (0 22) 619 22 41, wew. 249
faks: (0 22) 818 65 21
e-mail: chlodnictwo@sigma-not.pl
www: http://czasopismo-chlodnictwo.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577